Дорнод


Олон улсын "Гамшигтай тэмцэх өдөр"

 Олон улсын гамшгийн эрсдлийг бууруулах өдрийг угтаж ОБГ-тай хамтран улсын тэргүүний 5 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад "Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх нь", "Гамшгийн үе дэх анхны тусламж" сэдвээр сургалт, ярилцлага зохион байгууллаа.